Wybierz językJęzyk polskiJęzyk angielski
Top

Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju
Edukacji Ustawicznej
"Transfer"

ul. Wielowiejska 28
04-884 Warszawa

e-mail: s-transfer@stowarzyszenie-transfer.pl

Statut

STATUT

STOWARZYSZENIE ROZWOJU EDUKACJI USTAWICZNEJ

„TRANSFER”

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

1. §. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie rozwoju Edukacji Ustawicznej – TRANSFER”, zwane w dalszej treści statutu Stowarzyszeniem.

2. §. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Polski, a siedzibą władz miasto stołeczne Warszawa.

3. §. Stowarzyszenie może tworzyć oddziały.

4. §. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i może być członkiem stowarzyszeń krajowych i zagranicznych, jak również uczestniczyć w innych podmiotach prawa, w tym podmiotach gospodarczych, o takim samym lub podobnym zakresie działania.

5. §. Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej z napisem: „Stowarzyszenie TRANSFER”, oraz posiada odznakę organizacyjną, którą stanowi znak słowo – obrazowy zawierający napis „Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej – TRANSFER” w kolorze czarnym.

Rozdział II – Cel i sposób realizacji.

6. §. Cele Stowarzyszenia to:

1. przyczynianie się do tworzenia społeczeństwa opartego na wiedzy poprzez promowanie idei kształcenia przez całe życie szczególnie przez podejmowanie działań przyczyniających się do poprawy jakości i atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego;

2. wspieranie państw aspirujących do członkostwa w Unii Europejskiej w osiąganiu przez nie standardów Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotyczących kształcenia i szkolenia zawodowego

3. stymulowanie i wspieranie demokratycznych przekształceń i rozwoju gospodarczego w krajach rozwijających się poprzez promowanie współpracy międzynarodowej w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.

7. §. Cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez:

1.      inicjowanie i wspieranie działań na rzecz zwiększenia zasięgu, skali i innowacyjności kształcenia i szkolenia zawodowego;

2.      realizacja zadań służących dostosowaniu kwalifikacji pracowników do potrzeb rynku pracy;

3.      podejmowanie działań w zakresie podniesienia ilości i jakości oferty szkoleniowej;

4.      podejmowanie działań prowadzących do wzrostu liczby wysoko wykwalifikowanych trenerów;

5.      inicjowanie i realizacja zadań prowadzących do zwiększenia aktywności edukacyjnej i zawodowej młodzieży i dorosłych;

6.      inicjowanie, wspieranie oraz realizacja badań naukowych oraz ewaluacyjnych i wymiana doświadczeń dotyczących przemian kształcenia i szkolenia zawodowego wraz z popularyzacją ich wyników;

7.      wspieranie i organizowanie form współpracy pomiędzy instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego a przedstawicielami przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem form mających na celu podniesienie jakości kształcenia ustawicznego;

8.      promowanie współpracy pomiędzy instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego Unii Europejskiej  oraz instytucjami z krajów Europy Wschodniej i Południowej oraz Azji i Afryki poprzez inicjowanie i wspieranie wspólnych projektów;

9.    prowadzenie działań promocyjnych, w tym kampanii społecznych, akcji informacyjnych oraz przygotowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych na temat instytucji edukacyjnych i szkoleniowych w krajach europejskich;

10.  współpracę z międzynarodowymi i krajowymi instytucjami realizującymi programy międzynarodowe w celu poprawy efektywności ich realizacji i lepszego jej dostosowania do potrzeb beneficjentów.

8. §. Fundusze na działalność Stowarzyszenia mogą być pozyskiwane przez:

 1. Przyjmowanie darowizn pieniężnych i rzeczowych od:
  1. Instytucji międzynarodowych,
  2. Zagranicznych instytucji rządowych i prywatnych,
  3. Z innych źródeł.
 2. działalność gospodarczą:
  1. wydawniczą: broszury informacyjne, periodyki, książki, podręczniki i opracowania naukowe dotyczące kształcenia ustawicznego,
  2. realizacją programów pomocowych zlecanych przez krajowe i zagraniczne organizacje koordynujące programy pomocy zagranicznej dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej,
  3. doradczą z zakresu kształcenia ustawicznego.
 3. składki członkowskie.

Powołując się na prawo o stowarzyszeniach art. 34, dochód z działalności gospodarczej służy działalności statutowej Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III – Członkowie, ich prawa i obowiązki.

9. §. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających.

10. §. Członkiem zwyczajnym może być zarówno obywatel polski, jak i cudzoziemiec (również cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania w Polsce), posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

11. §. Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia oraz uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym,
 2. Zgłaszać wnioski i postulaty w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia,
 3. Brać udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
 4. Korzystać z dorobku Stowarzyszenia, na zasadach określonych uchwałami Walnego Zebrania Członków.

12. §. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 1. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. Branie czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia,
 3. Wniesienie wpisowego oraz regularne opłacanie składek członkowskich.

13. §. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, która zadeklaruje pomoc w tym zwłaszcza finansową dla Stowarzyszenia.

14. §. Członkowie wspierający mają prawo:

 1. Zgłaszać wnioski i postulaty wobec władz Stowarzyszenia,
 2. Uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z głosem doradczym,
 3. Korzystać z dorobku Stowarzyszenia na zasadach określonych uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.

15. §. Do obowiązków członków wspierających należy:

 1. Udzielanie Stowarzyszeniu pomocy zwłaszcza finansowej w realizacji jego celów  statutowych,
 2. Wniesienie wpisowego i regularne opłacanie składek członkowskich,
 3. Przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

16. §. Przyjęcie na członka zwyczajnego i wspierającego Stowarzyszenia  następuje na podstawie uchwały Zarządu po złożeniu przez przystępującego pisemnej deklaracji oraz uprzedniej rekomendacji przez dwóch członków zwyczajnych.

17. §. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje  na skutek:

 1. Wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
 2. Skreślenia przez Zarząd z listy członków z powodu zalegania z zapłatą składek członkowskich przez okres trzech miesięcy, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zapłaty,
 3. Wykluczenia i skreślenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na jego szkodę. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia przysługuje członkowi prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie należy wnieść na co najmniej 14 dni przed Terminem Walnego Zebrania. Do czasu rozpatrzenia odwołania wykluczony zostaje zawieszony w prawach członkowskich,
 4. Śmierci członka zwyczajnego lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

Rozdział IV – Władze Stowarzyszenia

18. §.

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja Zarządu i Komisji rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wyboru dokonuje Walne Zebranie członków w glosowaniu tajnym.
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych podczas głosowania na Walnym Zebraniu Członków, oraz przy obecności co najmniej polowy uprawnionych do głosowania członków pozostałych organów – jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

19. §.

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Sprawozdawczo – wyborcze Walne Zebranie Członków Zwoływane jest przez Zarząd co 4 lata, a sprawozdawcze co roku.
 3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia członków nie później niż na dwa tygodnie przed terminem tego zebrania.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje  Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

20. §. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie oceny działalności tych organów,
 3. Dokonywanie wyborów i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. Podejmowanie uchwal w sprawie wniosków zgłaszanych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub poszczególnych członków,
 6. Uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w przedmiocie wykluczania z członkostwa,
 8. Podejmowanie uchwał w sprawach przystępowania Stowarzyszenia od innych podmiotów gospodarczych, nie włączając samodzielnego tworzenia tych podmiotów, a zwłaszcza ustanowienia fundacji,
 9. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia,
 10. Zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 11. Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

21. §.

 1. Głosowanie na Walnym Zebraniu Członków odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyboru władz Stowarzyszenia.
 2. Na żądanie co najmniej 1/5 liczby członków obecnych na Walnym Zebraniu zarządza się głosowanie tajne również w innych sprawach objętych porządkiem obrad.

22. §.

 1. Zarząd składa się z od 4 do 9 członków, wybranych przez Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, przy obecności do najmniej połowy uprawnionych do głosowania,
 2. Do odwołania członka Zarządu wymagana jest kwalifikowana większość 2/3 głosów,
 3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, które powinno być zwołane nie później niż w ciągu 7 dni od daty wyborów, wybierając ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

23. §. Jeśli w okresie między Walnymi Zebraniami Członków skład osobowy Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu poniżej minimum określonego w § 22 ustęp 1., Zarząd może uzupełnić swój skład poprzez dokooptowanie, przy czym liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 członków pochodzących z wyboru. Dokooptowanie podlega zatwierdzeniu na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

24. §. Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu,
 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 3. Organizowanie i kierowanie całokształtem prac Stowarzyszenia między Walnymi Zebraniami Członków,
 4. Uchwalanie okresowych planów działalności oraz preliminarza budżetu na podstawie uchwał walnego Zebrania Członków w sprawie kierunków działalności Stowarzyszenia,
 5. Składanie sprawozdań z działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 6. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia członków zwyczajnych i wspierających,
 7. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym podejmowanie uchwał w sprawach nabywania i zbywania praw majątkowych oraz zaciągania zobowiązań,
 8. Podejmowanie uchwał w sprawie działalności gospodarczej, przeznaczenia dochodu z tej działalności oraz przeznaczenia innych wpływów,
 9. Zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zebrania Członków.

25. §.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż 2 razy w ciągu roku.

Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

 1. Szczegółowy zakres działania Zarządu, podział zadań i kompetencji pomiędzy poszczególnych członków określa regulamin, uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Walne Zebranie Członków.

26. §.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej i składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym; przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Do odwołania członka Komisji Rewizyjnej wymagana jest kwalifikowalną większość 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin, uchwalany przez komisję i zatwierdzany przez Walne Zebranie Członków.

27. §.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Przeprowadzanie przynajmniej raz do roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, gospodarności i rzetelności oraz zgodności ze statutem.
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskiem i zleceniami pokontrolnymi,
 3. Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności oraz wnioskowanie w sprawach udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 4. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego  Walnego Zebrania Członków,
 5. Składanie Walnemu Zebraniu Członków wniosku w sprawie odwołania poszczególnych Członków Zarządu.

Rozdział V – Oddziały Stowarzyszenia.

28. §. Oddziały tworzone są na podstawie Uchwały Walnego Zebrania, podjętej większością 2/3 głosów, na wniosek Zarządu.

29. §. Zadaniem Oddziału jest realizacja celów statutowych Stowarzyszenia na obszarze działania Oddziału.

30. §. Szczegółowy zakres działania i zasady funkcjonowania oddziału okresla regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.

31. §. Władzami Oddziału są:

 1. Walne Zebranie Oddziału,
 2. Zarząd Oddziału,
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

32. §. Do kompetencji  Walnego Zebrania Oddziału należy:

 1. Uchwalenie programu działania oddziału,
 2. Wybór w głosowaniu tajnym, członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
 3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań rocznych Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
 4. Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Stowarzyszenia do Zarządu Stowarzyszenia i ogólnego Zebrania Stowarzyszenia,
 5. Podejmowanie uchwał w sprawie gospodarowania środkami finansowymi stanowiącymi cześć wpływów ze składek członkowskich, dochodów z działalności gospodarczej oddziału oraz środków przekazanych na cele oddziału przez centrale Stowarzyszenia.
 6. Rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną Oddziału.

33. §. W Walnym Zebraniu Oddziału biorą udział:

 1. Z głosem stanowiącym wszyscy członkowie zwyczajni,
 2. Z głosem doradczym przedstawiciele członków wspierających mający siedzibę na obszarze oddziału terenowego, którzy nie byli członkami zwyczajnymi.

34. §. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

 1. Kierowanie działalnością oddziału pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania,
 2. Realizacją przedsięwzięć Stowarzyszenia na obszarze działania Oddziały,
 3. Prowadzenie z upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia, działalności gospodarczej,
 4. Zwoływanie Walnego Zebrania,
 5. Wnioskowanie do Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie przyjęcia członków zwyczajnych i wspierających,
 6. Wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji władz naczelnych oraz Walnego Zebrania.

35. §

 1. Zarząd Oddziału składa się z 4 – 7 członków w tym prezesa, jednego wiceprezesa, sekretarza i skarbnika,
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w kwartale,
 3. Zarząd Oddziału może tworzyć, w miarę potrzeby, komisje problemowe, określając ich organizacje i zakres działania.

36. §

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 – 5 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza,
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
  1. Przeprowadzenie, co najmniej raz do roku kontroli całokształtu działalności oddziału,
  2. Ocena działalności statutowej i finansowej oddziału oraz występowanie z odpowiednimi wnioskami,
  3. Żądanie od Zarządu Oddziału wyjaśnień i dostępu do dokumentów oraz określenie terminu i sposobu usunięcie dostrzeżonych nieprawidłowości.
  4. Wyłączne prawo zgłaszania wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi Oddziału na podstawie przygotowanego przez siebie sprawozdania, przedstawionego Walnemu Zebraniu

37. §.

1.      W sprawach dotyczących Oddziałów nieuregulowanych w statucie należy odwołać się do regulaminu.

2.      Uzupełnianie składu władz Oddziału następuje w trybie § 23 statutu.

Rozdział VI – Majątek i fundusze Stowarzyszenia.   

38. §

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze;
 2. Na fundusze składają się:
  1. Wpisowe i składki członkowskie,
  2. Darowizny, spadki, zapisy, dotacje,
  3. Wpływy z działalności statutowej i  gospodarczej,
  4. Wpływy z ofiarności publicznej.

39. §. Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagany jest podpis jednego członka Zarządu dla zobowiązań wartości do 10 000 PLN natomiast do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych wartości powyżej 10 000 PLN wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.

Rozdział VI – Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

40. §. Zmiana statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do glosowania.

41. §. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób likwidacji oraz przeznaczenia majątku.

Europejski Fundusz SpołecznyKapitał Ludzki
Copyright © 2009 TRANSFER Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: TUNA & CODE4