Wybierz językJęzyk polskiJęzyk angielski
Top

Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju
Edukacji Ustawicznej
"Transfer"

 

Archiwum aktualności

Zaproszenie do składania ofert

2014-01-14 22:40:39

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer ogłasza otwarty konkurs ofert na badanie wpływu projektu pod tytułem „Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MŚP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska”( LIFE+ LIFE12 INF/000009 LIFE/3xEnvironment/PL) na podejście pracowników, kadry kierowniczej oraz właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw na podejście do kwestii korzystania i oszczędzania zasobów w wykonywanej pracy.

Pełna treść zaproszenia

  Termin składania ofert   21 stycznia 2014r.
  Termin realizacji zadania   I etap 1.02 – 30.03. 2014r.
II etap 1.04 – 30.05.2014r
.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta. Ofertę należy opatrzeć dopiskiem: „Oferta dot. przeprowadzenia badan wpływu projektu LIFE+ LIFE12 INF/000009 LIFE/3xEnvironment/PL.

Prosimy o przesłanie ofert listownie na adres Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej „Transfer” 04-884 Warszawa, ul .Wielowiejska 28 lub elektronicznie na adres s-transfer@stowarzyszenie-transfer.pl.

O ważności oferty przesłanej poczta decyduje data stempla pocztowego.

W przypadku przesłania oferty droga elektroniczną ofernt jest proszony do przeslanie skanu oryginału podpisanej oferty.

Pytania dot. niniejszego zaproszenia proszę kierować na adres: mrejnik@stowarzyszenie-transfer.pl.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zadawania pytań dodatkowych mających na celu uszczegółowienie informacji podanych w złożonej ofercie.

Powrót
Europejski Fundusz SpołecznyKapitał Ludzki
Copyright © 2009 TRANSFER Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: TUNA & CODE4