Wybierz językJęzyk polskiJęzyk angielski
Top

Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju
Edukacji Ustawicznej
"Transfer"

 

Archiwum aktualności

ZAPROSZENIE do otwartego konkursu ofert

2012-02-24 14:38:05

  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoPlik do druku

ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej „Transfer”
ogłasza otwarty konkurs ofert na  wykonanie zadania polegającego na opracowaniu modelu zarządzania kapitałem ludzkim (kod CPV 79414000-9) w 10 jednostkach samorządu terytorialnego województwa łódzkiego uczestniczących w projekcie „Doskonalenie kompetencji kadr samorządowych Dorzecza Bzury i Neru” Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr UDA-POKL.05.02.01-00-059/10-00. zawartej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest udoskonalenie jakości usług świadczonych przez 10 urzędów gmin województwa łódzkiego.

Jako cele szczegółowe przyjęto:
 

 

 1. Unowocześnienie standardów zarządzania w urzędach biorących udział w projekcie w zakresie organizacji pracy,
 2. Zastosowanie systemowych rozwiązań w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim w  tych  urzędach
 3. Zwiększenie kompetencji ogólnych i specjalistycznych 246 pracowników urzędów gmin objętych projektem.

 

I.OPIS PRZEDMIOTU ZADANIA:

Zadaniem Wykonawcy jest:
Opracowanie modelu zarządzania kapitałem ludzkim w 10 jednostkach samorządu terytorialnego województwa łódzkiego

Doradztwo w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim składa się z  dwóch podzadań doradczych opisanych poniżej. Łącznie  na prowadzenie działań doradczych  podanych poniżej przeznaczone jest 11 dni w poszczególnych urzędach , co stanowi łącznie 110 dni ( 11 dni x 10 urzędów).

 1. W ramach pierwszego podzadania prowadzone będzie doradztwo w zakresie opracowania modelu usług w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim (HR) w urzędach samorządowych: audyt funkcji personalnej, opracowanie i omówienie modelu usług HR w danym urzędzie oraz wypracowanie harmonogramu wdrożenia modelu. Na przeprowadzenie audytu w poszczególnych urzędach biorących udział w projekcie przeznacza się po 6 dni. Powyższy czas przeznaczony jest na przeprowadzenie badania oraz sporządzenie raportu z  audytu  funkcji personalnej. Audyt powinien obejmować co najmniej takie obszary jak: planowanie zatrudnienia, rekrutacja i wybór  pracowników  ich rozwój (oceny pracowników, planowanie szkoleń, metody rozwoju kompetencji, motywowanie pozafinansowe) oraz wynagrodzenia i zwolnienia. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zaproponuje metody przeprowadzenia audytu oraz strukturę raportu z audytu funkcji personalnej, które będą podlegały uzgodnieniu z Zamawiającym.

 2. Drugie podzadanie obejmuje  prowadzenie następujących działań doradczych w zakresie wdrożenia systemu rozwoju kadr opartego na kompetencjach (Profil kompetencji (pożądany/osiągany, badanie luk kompetencyjnych, projektowanie i realizacja szkoleń, ewaluacja szkoleń). Na przeprowadzenie drugiego podzadania przeznacza się po 5 dni na każdy urząd.II. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O zlecenie wykonania usług opisanych w pkt. I niniejszego zaproszenia mogą  ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają  zespół ekspertów spełniających następujące warunki.

Podzadanie 1
Każdy z ekspertów, który będzie uczestniczył w  realizacji działania wchodzącego w skład podzadania 1 musi spełniać następujące warunki:

 1. posiada  3 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia prac analityczno-badawczych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi (na przykład tj. badanie potrzeb szkoleniowych, badanie kultury organizacyjnej i klimatu organizacyjnego, audyt funkcji personalnej, badanie satysfakcji i motywacji pracowników). Wykazując ww. doświadczenie Wykonawca jest proszony (w odniesieniu do każdej osoby wchodzącej w skład zespołu ekspertów wykonujących dane podzadanie) o podanie: nazw zadań/projektów w ramach, których były prowadzone ww. prace, tytułów raportów/analiz przygotowanych przez ekspertów Wykonawcy, nazw zleceniodawców lub w przypadku projektów należy podać nazwy instytucji pełniących funkcje liderów tych projektów oraz okresów, w którym wykonane zostały ww. prace.

 2. posiada  3 letnie doświadczenie w pracy z administracją publiczną. Wykazując ww. doświadczenie Wykonawca jest proszony (w odniesieniu do każdej osoby wchodzącej w skład zespołu Ekspertów wykonujących dane podzadanie) o podanie: nazw pracodawców wraz z podaniem okresu zatrudnienia potwierdzającego uzyskanie ww. doświadczenia. W przypadku projektów należy podać tytuły projektów oraz nazwy instytucji pełniących funkcje liderów tych projektów wraz z podaniem   okresu, w którym były one realizowane.

Podzadanie 2
Każdy z ekspertów, który będzie uczestniczył w  realizacji działania wchodzącego w skład podzadania 1., którego opis podano w pkt. I.2 musi spełniać następujące warunki:

 1. posiada 3 letnie doświadczenie w zakresie tworzenia i/lub wdrażania profili kompetencji.   Wykonawca jest proszony (w odniesieniu do każdej osoby wchodzącej w skład zespołu ekspertów) o podanie: nazw zadań/projektów w ramach których  były prowadzone ww. prace oraz i zakresu prac wykonanych przez poszczególnych ekspertów Wykonawcy w zakresie tworzenia i/lub wdrażania profili kompetencji. Proszę również podać nazwy i dane kontaktowe zleceniodawców dla których były wykonane ww. prace  oraz okresu, w którym zostały one zrealizowane.

 2. posiada  3 letnie doświadczenie w pracy z administracją publiczną. Wykazując ww. doświadczenie Wykonawca jest proszony (w odniesieniu do każdej osoby wchodzącej w skład zespołu ekspertów wykonujących dane podzadanie) o podanie: nazw pracodawców wraz z podaniem okresu zatrudnienia potwierdzającym uzyskanie ww. doświadczenia. W przypadku projektów należy podać tytuły projektów oraz nazwy instytucji pełniących funkcje liderów tych projektów wraz z podaniem   okresu, w którym były one realizowane.

Zamawiający dopuszcza realizację działań opisanych w podzadaniu 1 i podzadaniu 2 przez ten sam zespół ekspertów pod warunkiem, że każdy z nich spełnia łącznie  wymagania określone powyżej ( dla podzadania 1 i 2 razem)III. INFORMACJE I DOKUMENTY, KTÓRE POWINNA ZAWIERAĆ OFERTA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW W KONKURSIE OFERT
Oferta powinna zawierać:

 • Dane Oferenta,

 • Oświadczenie dot. sytuacji finansowej i ekonomicznej Oferenta przygotowane wg. podanego w załączniku do niniejszego zaproszenia,

 •  Aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną Oferenta wraz z danymi osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta z okresu nie dłuższego niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) – w przypadku podmiotów posiadających osobowość prawną,

 • Aktualny wypis z ewidencji osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG, z okresu nie dłuższego niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) – w przypadku gdy Oferentem jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

 • Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zadania opisanego w pkt. I. polegającego na doradztwie w zakresie zarzadzania kapitałem ludzkim. Cena  powinna zawierać kwotę netto, brutto wraz z podaniem stawki podatku VAT.

 • Życiorysy ekspertów, którzy  bezpośrednio będą zaangażowani w wykonanie zadania o którym mowa w pkt. I wraz z podaniem informacji  określonych w pkt. II wraz  z podaniem referencji potwierdzających posiadanie  doświadczenia stanowiącego warunek udziału w niniejszym konkursie ( szczegóły podano w pkt. II)

 • Opis propozycji sposobu wykonania zadania podanego w pkt. I będącego przedmiotem niniejszego konkursu.

IV.KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Oceniane będą jedynie oferty zawierające informacje i dokumenty podane w pkt. III oraz  te które spełniają warunki określone w pkt. II. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena (100%). Podstawą do porównania ofert będzie cena brutto (tj. z podatkiem VAT). Za najkorzystniejszą uznaje się ofertę z najniższą ceną  brutto oferowaną za wykonanie zadania opisanego w pkt. I.

 2. Zamawiający może  w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do zakresu prac opisanych w niniejszym zaproszeniu, zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do zadania zaplanowanego do wykonania w ramach ogłoszonego konkursu.V.OFERTA SKŁADANA PRZEZ KONSORCJUM

 

 1. Wykonawcy tworzący konsorcjum, składający ofertę w ramach niniejszego konkursu, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w konkursie , albo reprezentowania w konkursie i zawarcia umowy na wykonanie zadania opisanego w pkt. I. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.

 2. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie zadania, do przedłożenia umowy konsorcjum.

 3. Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby umowa konsorcjum:
   1) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z członków konsorcjum – głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności związanych z realizacją umowy,
   2) stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,
   3)oznaczała czas trwania konsorcjum obejmujący okres realizacji zadania o którym mowa w pkt. I, gwarancji jakości,
   4) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia,
   5) wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zadania oraz upływu czasu gwarancji,
   6) określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zadania,
   7) stwierdzała zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.
 4. Oferta konsorcjum musi być podpisana i oznaczona w taki sposób (podpisy uprawomocnionych przedstawicieli i pieczęcie wszystkich firm wchodzących w skład konsorcjum), by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum.

 5. 5.W przypadku gdy Wykonawcą będzie więcej niż jeden podmiot, wynagrodzenie należne Wykonawcy wpłacane będzie na konto podmiotu, zwanego dalej „Liderem”, wskazanego wspólnie przez podmioty występujące jako Wykonawca.
  Wskazanie Lidera będzie określone w formie pisemnego upoważnienia stanowiącego załącznik do umowy, w którym wszystkie podmioty występujące jako Wykonawca upoważnią Lidera do dokonywania wszelkich rozliczeń z Zamawiającym oraz wskazania rachunku, na który zapłata ma  nastąpić. Upoważnienie to nie może być odwołane w okresie obowiązywania umowy. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia lub jego części zgodnie z wystawioną przez Lidera fakturą, na rachunek w niej wskazany oraz oświadcza, iż zapłata dokonana w powyższy sposób  zwalnia Zamawiającego z długu wobec Wykonawcy.

 6. Dokumenty wymienione w pkt. IV ust. 5 składa każdy z uczestników konsorcjum oddzielnie. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV ust. 1 pkt 1 oraz dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia a także potwierdzające sytuację ekonomiczną i finansową umożliwiającą realizację zamówienia, będą oceniane łącznie.


VI.  ISTOTNE POSTANOWIENIA PRZYSZŁEJ UMOWY

 

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający ma prawo do naliczenia następujących kar umownych:
   1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% ceny brutto przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu zamówienia.
   2) w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. Przyczynami odstąpienia od umowy, za które odpowiada Wykonawca są w szczególności:
   1. stwierdzenie przez Zamawiającego wady fizycznej lub prawnej przedmiotu  umowy,
   2. zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczająca 30 dni.
 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kary umownej bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji przedmiotu umowy.

 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody.VII. TERMINY I SPOSÓB ZGŁASZANIA OFERT

       
        Termin składania ofert         9.03.2012r.
        Termin realizacji zadania     15.03 – 30.11.2012r.
       

Ofertę należy sporządzić w języku polskim w sposób trwały i czytelny.
Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.

Ofertę należy opatrzyć dopiskiem: „Oferta dot. opracowania modelu zarządzania w  10 urzędach gmin uczestniczących w projekcie „Doskonalenie kompetencji kadr samorządowych Dorzecza Bzury i Neru”.

Prosimy o przesłanie ofert na adres Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej „Transfer”, Warszawa, ul. Szpitalna 1, p. 30 (lub dostarczyć na recepcję znajdująca na półpiętrze w ww. budynku).
Pytania dot. niniejszego zaproszenia proszę kierować na adres: mrejnik@stowarzyszenie-transfer.pl, bpuszczewicz@stowarzyszenie-transfer.pl
                               
Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).            Oświadczenie

Oferent oświadcza, że:
 

 1. nie posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych,

 2. nie pozostaje pod zarządem komisarycznym, nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego,

 3. osoby będące członkami jego organów zarządzających bądź wspólnikami nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa: składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karnoskarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

 4. posiada uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem ofert

 5. posiada niezbędny potencjał techniczny,

 6. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.

 7. nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym

 8. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


Podpis i pieczątka Oferenta
 

 

Powrót
Europejski Fundusz SpołecznyKapitał Ludzki
Copyright © 2009 TRANSFER Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: TUNA & CODE4