Wybierz językJęzyk polskiJęzyk angielski
Top

Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju
Edukacji Ustawicznej
"Transfer"

 

Archiwum aktualności

ZMIANA TERMINU złożenia ofert

2011-10-06 11:06:13

  

ZMIANA TERMINU złożenia ofert

 

 

Pobierz plik w formacie PDF 
 

 

na wykonanie zadania polegającego na dokonaniu diagnozy stanu zarządzania w 10 urzędach gmin uczestniczących w projekcie, z zastosowaniem metodologii CAF (Common Assessment Framework- Wspólna Metoda Oceny), sformułowanie rekomendacji dotyczących usprawnień w zakresie zarządzania ( kod CPV 85312320-8). Zadanie będzie realizowane w ramach projektu „Doskonalenie kompetencji kadr samorządowych Dorzecza Bzury i Neru” realizowanego na podstawie umowy nr UDA-POKL.05.02.01-00-059/10-00 zawartej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

W związku z pytaniami dot. treści zaproszenia do udziału w konkursie ofert, Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej „Transfer” przedłuża termin składania ofert do dnia 11.10.2011.r


 

DODATKOWE INFORMACJE DOT. WYKONANIA ZADANIA BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA.
 

  1. Cena za wykonanie usługi nie powinna obejmować kosztu wynajmu sal szkoleniowych oraz noclegów dla trenerów/trenerek. Powyższe koszty zostaną pokryte przez Zamawiającego.

  2. Warsztaty, o którym mowa w opisie zadania do wykonania, powinny być zorganizowane dla 10 urzędów uczestniczących w projekcie, w każdym z nich przewiduje się udział 10 pracowników urzędu. Dla poszczególnych urzędów zaplanowano po 2 sesje szkoleniowe, każda po 16 godz.

Oferty składane osobiście lub przesyłane pocztą kurierska proszę przekazywać pracownikom recepcji w budynku przy ul. Szpitalnej 1, w którym znajduje się siedziba Stowarzyszenia Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer.

 

Powrót
Europejski Fundusz SpołecznyKapitał Ludzki
Copyright © 2009 TRANSFER Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: TUNA & CODE4