Wybierz językJęzyk polskiJęzyk angielski
Top

Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju
Edukacji Ustawicznej
"Transfer"

 

Archiwum aktualności

Stowarzyszenie ?Transfer? ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania polegającego na dokonaniu diagnozy stanu zarządzan w 10 urzędach gminia

2011-09-26 04:16:28

 ZAPROSZENIE

 

Pobierz plik w formacie PDF 
 

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej „Transfer” ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania polegającego na dokonaniu diagnozy stanu zarządzania w 10 urzędach gmin uczestniczących w projekcie, z zastosowaniem metodologii CAF (Common Assessment Framework- Wspólna Metoda Oceny), sformułowanie rekomendacji dotyczących usprawnień w zakresie zarządzania (kod CPV 85312320-8). Zadanie będzie realizowane w ramach projektu „Doskonalenie kompetencji kadr samorządowych Dorzecza Bzury i Neru” realizowanego na podstawie umowy nr UDA-POKL.05.02.01-00-059/10-00 zawartej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest udoskonalenie jakości usług świadczonych przez 10 urzędów gmin województwa łódzkiego.


 

Jako cele szczegółowe przyjęto:

1. Unowocześnienie standardów zarządzania w urzędach biorących udział w projekcie w zakresie organizacji pracy,

2. Zastosowanie systemowych rozwiązań w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim w tych urzędach

3. Zwiększenie kompetencji ogólnych i specjalistycznych 246 pracowników urzędów gmin objętych projektem.


 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZADANIA:

 

Zadaniem Wykonawcy jest:

Dokonanie diagnozy stanu zarządzania w 10 urzędach gmin uczestniczących w projekcie, z zastosowaniem metodologii CAF (Common Assessment Framework- Wspólna Metoda Oceny), sformułowanie rekomendacji dotyczących usprawnień w zakresie zarządzania, w tym szczególnie dotyczących: przywództwa, pracowników oraz relacji z obywatelami, czyli mających największy wpływ na zarządzanie kapitałem ludzkim w urzędzie. W ramach realizacji powyższego zadania przewiduje się przeprowadzenie samooceny urzędów z zastosowaniem metodologii CAF oraz zaplanowanie działań usprawniających. Realizacja zadania powinna odbywać się w formie warsztatów. Zakłada się organizację 2 sesji warsztatowych po 16 godzin. Pierwsza sesja będzie poświęcona samoocenie i szkoleniu dla kadry kierowniczej, tematem drugiej będzie planowanie działań doskonalących.

Do zadań Wykonawcy należy również przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników warsztatów.


 

II. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

 1. O zlecenie wykonania usług opisanych w pkt. II niniejszego zaproszenia może ubiegać się Oferent posiadający zespół konsultantów, z których każdy spełnia następujące warunki:

 • posiada 3 letnie doświadczenie w stosowaniu metodologii CAF

 • posiada 3 letnie doświadczenie w stosowaniu Modelu Doskonałości EFQM,

 • posiada 3 letnie doświadczenie w pracy z administracją publiczną,

 • posiada wysoki poziom zdolności komunikacyjnych,

 • posiada orientację w najnowszych trendach dotyczących doskonalenia pracy administracji publicznej.

2. Oferty oceniane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 • terminowość złożenia oferty

 • kompletność merytoryczna oferty,

 • spełnienie warunków określonych w pkt. II.1,

 • stosunek jakości oferty do jej wyceny


 

III. INFORMACJE I DOKUMENTY, KTÓRE POWINNA ZAWIERAĆ OFERTA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW W KONKURSIE OFERT

 

Oferta powinna zawierać:

 • Dane Oferenta,

 • Życiorysy konsultantów, którzy bezpośrednio będą zaangażowani w wykonanie zadania o którym mowa w pkt. I wraz z podaniem referencji potwierdzających posiadane doświadczenie w pracy z administracją publiczną, w stosowaniu metodologii CAF oraz Modelu Doskonałości EFQM,

 • Aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną Oferenta wraz z danymi osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta z okresu nie dłuższego niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) – w przypadku podmiotów posiadających osobowość prawną,

 • Aktualny wypis z ewidencji osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, z okresu nie dłuższego niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) – w przypadku gdy Oferentem jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,

 • Oświadczenie dot. sytuacji finansowej i ekonomicznej Oferenta przygotowane wg. podanego w załączniku do niniejszego zaproszenia,

 • Potwierdzenie, że Oferent zobowiązuje się wykonać zadanie zgodnie z opisem podanym w punkcie I,

 • Cena. Cena powinna obejmować wykonanie usługi oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych dla wszystkich uczestników warsztatów. Prosimy o podanie osobno ceny za wykonanie usługi opisanej w pkt. I niniejszego zaproszenia i osobno za przygotowanie materiałów szkoleniowych. Ceny powinny zawierać kwotę netto, brutto wraz z podaniem stawki podatku VAT.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zaproszenia wybranych Oferentów na rozmowę, w celu potwierdzenia poziomu posiadanych przez Oferenta zdolności komunikacyjnych i wiedzy nt. najnowszych trendów dotyczących doskonalenia pracy administracji publicznej.

IV. ISTOTNE POSTANOWIENIA PRZYSZŁEJ UMOWY 

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający ma prawo do naliczenia następujących kar umownych:

 1. za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% ceny brutto przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu zamówienia.

 2. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. Przyczynami odstąpienia od umowy, za które odpowiada Wykonawca są w szczególności:

a) stwierdzenie przez Zamawiającego wady fizycznej lub prawnej przedmiotu umowy,

b) zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczająca 30 dni.

 1. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kary umownej bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji przedmiotu umowy.

 2. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody.


 

V. TERMINY I SPOSÓB ZGLASZANIA OFERT

Termin składania ofert 10.10.2011r.

Termin realizacji zadania 17.10.2011.r – 31.01.2012 r.

 

Ofertę należy sporządzić w języku polskim w sposób trwały i czytelny.

Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.

 

Ofertę należy opatrzeć dopiskiem: „Oferta dot. dokonania diagnozy stanu zarządzania w 10 urzędach gmin uczestniczących w projekcie „Doskonalenie kompetencji kadr samorządowych Dorzecza Bzury i Neru”.

 

Prosimy o przesłanie ofert na adres Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej „Transfer”,

Warszawa, ul. Szpitalna 1, p. 30 lub elektronicznie na adres: s-transfer@stowarzyszenie-transfer.pl

 

Pytania dot. niniejszego zaproszenia proszę kierować na adres: mrejnik@stowarzyszenie-transfer.pl, bpuszczewicz@stowarzyszenie-transfer.pl


 


  


 

Oświadczenie


 

Oferent oświadcza, że:

 1. nie posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych,

 2. nie pozostaje pod zarządem komisarycznym, nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego,

 3. osoby będące członkami jego organów zarządzających bądź wspólnikami nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa: składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karnoskarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

 4. posiada uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem ofert

 5. posiada niezbędny potencjał techniczny,

 6. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.

 7. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Podpis i pieczątka Oferenta


 


 


 


 


 


 


 


 

Powrót
Europejski Fundusz SpołecznyKapitał Ludzki
Copyright © 2009 TRANSFER Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: TUNA & CODE4