Wybierz językJęzyk polskiJęzyk angielski
Top

Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju
Edukacji Ustawicznej
"Transfer"

 

Archiwum aktualności

Zmiana terminu składania ofert w konkursie na ewaluację projektu

2011-09-26 03:36:22

     

Pobierz plik w formacie PDF 

ZMIANA TERMINU złożenia ofert

na wykonanie zadania polegającego na przeprowadzeniu ewaluacji (kody CPV: 79342311-6, 79419000-4) projektu „Doskonalenie kompetencji kadr samorządowych Dorzecza Bzury i Neru” realizowanego na podstawie umowy nr UDA-POKL.05.02.01-00-059/10-00 zawartej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

W związku z pytaniami dot. treści zaproszenia do udziału w konkursie ofert Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej „Transfer” przedłuża termin składania ofert do dnia 30.09.2011.r


 

DODATKOWE INFORMACJE DOT. WYKONANIA ZADANIA BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA.


 

  1. Badaniem satysfakcji klientów mają być objęte wszystkie urzędy samorządu terytorialnego biorące udział w projekcie. Badania prowadzone w początkowej i końcowej fazie projektu powinny być realizowane równolegle w tym samym okresie we wszystkich 10 urzędach. Organizacja zbierania ankiet wypełnianych przez klientów poszczególnych urzędów należy do zadań Wykonawcy. Ankiety powinny być wypełnianie w miejscu realizacji projektu. Dopuszcza się możliwość zaangażowania w tym celu przedstawicieli instytucji uczestniczących w projekcie, po uprzednim przeszkoleniu przez badacza/y. Ilość wypełnionych ankiet , które powinny być zebrane w poszczególnych urzędach zależeć będzie od skali ich działania i będzie przedmiotem ustaleń między Wykonawcą i Zamawiającym. Wnioski z badania powinny być sformułowane dla każdego urzędu oddzielnie, a następnie przedstawione sumarycznie.

  2. W ramach projektu planuje się organizację szkoleń rozwijających kompetencje ogólne i specjalistyczne pracowników urzędów uczestniczących w projekcie (w tym szkolenia i warsztaty z zakresu zarządzania i organizacji pracy, podnoszące znajomość obowiązujących przepisów prawa, szkolenia językowe i komputerowe). Szkoleniami zostaną objęci pracownicy 10 urzędów uczestniczących w projekcie. Zakłada się, że w poszczególnych szkoleniach będą uczestniczyć pracownicy wszystkich urzędów. Szkolenia i warsztaty będą organizowane dla grup 10 osobowych.


 

Cena usługi określona w ofercie powinna być podana w kwocie netto, brutto oraz zawierać informację o zastosowanej przez Oferenta stawce VAT.


Wcześniejsze informacje

 

 

Powrót
Europejski Fundusz SpołecznyKapitał Ludzki
Copyright © 2009 TRANSFER Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: TUNA & CODE4