Wybierz językJęzyk polskiJęzyk angielski
Top

Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju
Edukacji Ustawicznej
"Transfer"

 

Archiwum aktualności

Zaproszenie do składania ofert na ewaluację projektu

2011-09-17 16:40:08

 



Zaproszenie

 

Pobierz zaproszenie w formacie PDF 

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania polegającego na przeprowadzeniu ewaluacji projektu „Doskonalenie kompetencji kadr samorządowych Dorzecza Bzury i Neru” realizowanego na podstawie umowy nr UDA-POKL.05.02.01-00-059/10-00 zawartej w ramach Programu Operacyjnego, priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 Celem projektu jest udoskonalenie jakości usług świadczonych przez 10 jednostek samorządu terytorialnego województwa Łódzkiego.

 

Jako cele szczegółowe przyjęto:

1. Unowocześnienie standardów zarządzania w urzędach biorących udział w projekcie w zakresie organizacji pracy;

2. Zastosowanie systemowych rozwiązań w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim w tych urzędach;

3. Zwiększenie kompetencji ogólnych i specjalistycznych 246 pracowników urzędów gmin objętych projektem. Pracownicy wezmą udział w łącznie 126 kursach, warsztatach i szkoleniach.


 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZADANIA:

 

Celem zadania jest zaprojektowanie i przeprowadzenie badań ewaluacyjnych szkoleń i działań wdrożeniowych realizowanych w ramach projektu.

 

Zadaniem Wykonawcy jest:
- opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym narzędzi ewaluacyjnych: ankiety oceny szkolenia przez trenerów i uczestników szkoleń, ankiety oceny wdrażanych usprawnień zarządczych m.in. przez klientów i pracowników urzędu,

 - opracowanie i uzgodnienie ze zleceniodawcą planu działania; terminów badań, określenie grup docelowych - wykonanie badań panelowych opisanych poniżej,

-sporządzenie analiz w formie uzgodnionej z Zamawiającym,

-sporządzenie rekomendacji dla kierownika projektu i Komitetu Sterującego,
 
- wykonanie odpowiedniej analizy statystycznej oraz przygotowanie ostatecznego raportu badawczego zawierającego wnioski i rekomendacje na przyszłość.

 

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia ewaluacji i monitoringu zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, co w praktyce oznaczać będzie w szczególności:

-uwzględnienie we wszystkich narzędziach kategorii płci

-prowadzenie analiz osobno dla kobiet i mężczyzn.

 

Badanie panelowe składa się z 2 fal:

1 fala badania

Celem badania ma być pomiar poziomu satysfakcji klientów urzędów z funkcjonalności urzędu. Proponuje się zastosowanie metody ilościowej realizowanej techniką wywiadu audytoryjnego - ankiety są rozdawane respondentom z prośbą o wypełnienie. Ankiety wypełniane są w miejscu realizacji projektu (urzędy objęte projektem).

2 fala badania zostanie przeprowadzona w ostatnim miesiącu projektu.

Jej celem będzie sprawdzenie, w jaki sposób i w jakim stopniu działania podjęte po pierwszym badaniu przyczyniły się do wyeliminowania problemów, ulepszenia i poprawienia aspektów negatywnych wskazanych podczas badania. Badanie zostanie przeprowadzone w odniesieniu do klientów urzędów. W wyniku badania powinien powstać zbiorczy raport zawierający zestawienia tabelaryczne, opisy, wnioski i rekomendacje na przyszłość.

 

Bieżąca ocena szkoleń

Niezależnie od badań panelowych po każdym szkoleniu uczestnicy i uczestniczki oraz trenerzy i trenerki wypełniają ankiety będące podstawą ewaluacji aktualnie zakończonych zajęć.

Celem jest głównie zebranie ocen pracy trenera/ki i samej organizacji szkolenia. Pozwoli to trenerom / kom doskonalić swój warsztat. Partnerom pozwoli na ciągłe doskonalenie warunków realizacji szkoleń. Planuje się objęcie badaniem do 100% uczestników i uczestniczek biorących udział w projekcie. Ankiety powinny być wypełniane w miejscu realizacji szkolenia.


 

II. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

1. O zlecenie wykonania usługi opisanej w pkt. niniejszego zaproszenia może ubiegać się Oferent posiadający zespół ewaluatorów, z których każdy spełnia następujące warunki:

 • posiada 3 letnie doświadczenie w wykonywaniu w prowadzeniu badań ewaluacyjnych,

 • posiada 3 letnie doświadczenie w pracy z administracja publiczną,

 • posiada 3 letnie doświadczenie w badaniu satysfakcji klientów

2. Oferty oceniane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 • terminowość złożenia oferty,

 • kompletność merytoryczna oferty,

 • spełnienie warunków określonych w pkt. II.1,

 • stosunek jakości oferty do jej wyceny


III. INFORMACJE I DOKUMENTY, KTÓRE POWINNA ZAWIERAĆ OFERTA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKOW W KONKURSIE OFERT

 

Oferta powinna zawierać:

 • Dane Oferenta,

 • Życiorysy ewaluatorów, którzy bezpośrednio będą zaangażowani w wykonanie zadania o którym mowa w pkt. I wraz z podaniem referencji potwierdzających posiadane doświadczenie w pracy z administracją publiczną oraz w prowadzeniu badań ewaluacyjnych i badaniu satysfakcji klientów,

 • Aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną Oferenta wraz z danymi osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta z okresu nie dłuższego niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) – w przypadku podmiotów posiadających osobowość prawną,

 • Aktualny wypis z ewidencji osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, z okresu nie dłuższego niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) – w przypadku gdy Oferentem jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,

 • Oświadczenie dot. sytuacji finansowej i ekonomicznej Oferenta przygotowane wg. podanego w załączniku do niniejszego zaproszenia,

 • Potwierdzenie, że Oferent zobowiązuje się wykonać zadanie zgodnie z opisem podanym w punkcie I.

IV. TERMINY I SPOSÓB ZGŁASZANIA OFERT

Termin składania ofert 27.09.2011r  Spawdź zmianę terminu! pobierz plik w formacie PDF

Termin ogłoszenia wyników konkursu 29.09.2011r. 

Termin realizacji zadania 1.10.2011.r – 31.12.2012 r.

 

Ofertę należy sporządzić w języku polskim w sposób trwały i czytelny.

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.

 

Ofertę należy opatrzeć dopiskiem: „Oferta dot. przeprowadzenia ewaluacji projektu „Doskonalenie kompetencji kadr samorządowych Dorzecza Bzury i Neru”.

 

Prosimy o przesłanie ofert na adres Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer,

Warszawa, ul. Szpitalna 1 lok. 30 lub elektronicznie na adres: s-transfer@stowarzyszenie-transfer.pl


 

V. Istotne postanowienia przyszłej umowy

 

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający ma prawo do naliczenia następujących kar umownych:

  1. za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% ceny brutto przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu zamówienia.
  2. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. Przyczynami odstąpienia od umowy, za które odpowiada Wykonawca są w szczególności:

a) stwierdzenie przez Zamawiającego wady fizycznej lub prawnej przedmiotu umowy,

b) zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczająca 30 dni.

 1. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kary umownej bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody.

 

Pytania dot. niniejszego zaproszenia proszę kierować na adres: mrejnik@stowarzyszenie-transfer.pl, bpuszczewicz@stowarzyszenie-transfer.pl


 


 



 

Oświadczenie


 
 

Oferent oświadcza, że:

 1. nie posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych,

 2. nie pozostaje pod zarządem komisarycznym, nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego,

 3. osoby będące członkami jego organów zarządzających bądź wspólnikami nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa: składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karnoskarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

 4. posiada uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem ofert

 5. posiada niezbędny potencjał techniczny,

 6. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.

 7. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Podpis i pieczątka Oferenta


 


 

 

 

Powrót
Europejski Fundusz SpołecznyKapitał Ludzki
Copyright © 2009 TRANSFER Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: TUNA & CODE4