Wybierz językJęzyk polskiJęzyk angielski
Top

Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju
Edukacji Ustawicznej
"Transfer"

 

Archiwum aktualności

Konferencja Nowe podejście do nauczania i uczenia się

2009-04-30 17:22:17

Konferencja „Nowe podejście do nauczania i uczenia się”

12 lutego 2009 w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie, przy ul. Miodowej 14 odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Edukacja bez barier”. Konferencja zgromadziła ponad 100 osób, reprezentujących kluczowe instytucje zaangażowane w kształcenie i szkolenie zawodowe i ustawiczne oraz kształcenie i doskonalenie nauczycieli. Na konferencji obecni byli przedstawiciele ministerstw  (MEN, MNiSZW, MPiPS), Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Instytutu Badań Edukacyjnych, kuratoriów oświaty oraz placówek kształcenia i szkolenia zawodowego (CKU, CKP, ZDZ), a także doskonalenia zawodowego nauczycieli (WOM, ODN). Nie zabrakło również reprezentantów organizacji pracodawców (ZRP,KPP) i pracowników (OPZZ), a także przedstawicieli świata nauki (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im.  A.Mickiewicza, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski).

Po oficjalnym powitaniu uczestnicy wysłuchali wykładu pana profesora doktora hab. Stefana M. Kwiatkowskiego z Polskiej Akademii Nauk o sytuacji osób o niskich kwalifikacjach zawodowych na rynku pracy w Polsce. Następnie kolejno wystąpili: pani Zrinka Sosic i pan Andreas Mueller (Das Transferzentrum fuer Neurowissenschaften und Lernen, Ulm) przedstawiając związki między neuronaukami a praktyką i teorią nauczania oraz pan Leszek Nowaczyk (Stowarzyszenie REFA Wielkopolska), kierownik projektu „Edukacja bez barier”, prezentując ogólne założenia projektu.

Po wystąpieniach prelegentów wywiązała się ożywiona dyskusja, świadcząca o tym, że tematyka    i cele projektu nie tylko spotkały się  z żywym zainteresowaniem uczestników, ale odpowiadają na potrzeby środowiska. Podkreślano, że wyniki prowadzonych w różnych krajach badań psychologicznych i neuronaukowych w niewielkim stopniu znajdują swoje odzwierciedlenie w praktyce pedagogicznej i stworzenie programu szkoleniowego łączącego te dwa aspekty będzie przydatną nowością. Również skierowanie programu szkoleniowego do szeroko rozumianych edukatorów osób  o niskich kwalifikacjach zawodowych spotkało się z aprobatą zgromadzonych z kilku powodów. Po pierwsze, od początku transformacji, czyli od 1989 roku, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych mają najtrudniejszą sytuację na rynku pracy, co stanowi niezwykle istotny problem gospodarzy.  Po drugie, kształcenie tych osób jest niezwykle trudne i stanowi problem edukacyjny, jako, że jest to grupa posiadająca na ogół negatywne doświadczenia z wcześniejszych etapów kształcenia, a co za tym idzie  mało zmotywowana do kontynuacji nauki, często z problemami w uczeniu się oraz bez świadomości konieczności ciągłego podnoszenia kwalifikacji.. Po trzecie, jak stwierdził prof. Kwiatkowski, kształceniem tych osób w systemie edukacji zajmują się najczęściej nauczyciele i instruktorzy ze szkół dla młodzieży, a więc niekoniecznie posiadający przygotowanie andragogiczne, co może rodzić niebezpieczeństwo infantylizacji kształcenia.

 

Dlatego też jednym z najważniejszych wniosków wypływających z dyskusji był postulat docierania z informacjami o projekcie i jego przebiegu do jak najszerszego grona potencjalnych odbiorców, edukatorów zawodowych, urzędów i instytucji na szczeblu centralnym i lokalnym oraz organizacji skupiających pracodawców.

Powrót
Europejski Fundusz SpołecznyKapitał Ludzki
Copyright © 2009 TRANSFER Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: TUNA & CODE4