Wybierz językJęzyk polskiJęzyk angielski
Top

Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju
Edukacji Ustawicznej
"Transfer"

ul. Wielowiejska 28
04-884 Warszawa

e-mail: s-transfer@stowarzyszenie-transfer.pl

Archiwum aktualności

Zaproszenie do składania ofert

2015-02-22 23:59:10

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania polegającego na organizacji imprezy promocyjnej z okazji Światowego Dnia Wody. Zadanie ma być wykonane w ramach projektu pt. Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MSP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska realizowanego w ramach Programu Life, numer projektu: LIFE12 INF/PL/000009.

Termin składania ofert 27.02.2015r.

Prosimy o pobranie pełnego  tekstu zaproszenia .

Maila zawierającego ofertę należy zatytułować: „3 x Środowisko” Światowy Dzień Wody. Prosimy o przesłanie ofert na adres:
mkrzyzanowska@stowarzyszenie-transfer.pl

 


Wyniki konkursu ofert

2015-02-17 21:36:11

ogłoszonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer na wykonanie zadania polegającego na dostawie wraz z instalacją w 17 małych i średnich firmach wielofunkcyjnych programowalnych mierników parametrów sieci elektrycznych. Zadanie ma być wykonane w ramach projektu pt. Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MSP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska realizowanego w ramach Programu Life+, numer projektu: LIFE12 INF/PL/000009.

Komisja konkursowa w dniu 17.02. br. podjęła decyzję o unieważnieniu konkursu ze względu na fakt, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie wykonania ww. zadania.

 


Uzupełnienie do konkursu

2015-02-04 22:38:58

Szanowni Państwo,

W związku z otrzymanymi pytaniami publikujemy uzupełniony załącznik nr 1 stanowiący integralną część Zaproszenia do składania ofert na wykonanie zadania polegającego na dostawie wraz z instalacją w 17 małych i średnich firmach wielofunkcyjnych programowalnych mierników parametrów sieci elektrycznych, w którym Zamawiający ujął informacje o wielkości przydziału mocy przyznanej każdej z firm, w której ma być zainstalowany miernik typu A lub B.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przychylił się do zgłoszonych postulatów i dokonał przesunięcia terminu składania ofert z dnia 6.02.br na 10.02.2015r. i terminu ogłoszenia wyników konkursu do dnia 12.02.2015r. Pozostałe warunki konkursu pozostają bez zmian.

Załącznik nr 1

 


Zaproszenie do składania ofert

2015-01-30 10:03:40

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania polegającego na dostawie wraz z instalacją w 17 małych i średnich firmach wielofunkcyjnych programowalnych mierników parametrów sieci elektrycznych. Zadanie ma być wykonane w ramach projektu pt. Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MSP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska realizowanego w ramach Programu Life+, numer projektu: LIFE12 INF/PL/000009.

Termin składania ofert
do dnia  6.02.2015r.

Termin ogłoszenia wyników konkursu
       do dnia 11.02.2015r.

 


Wyniki konkursu

2014-09-12 08:11:32

W dniu 9 września b.r. została zakończona ocena ofert złożonych w konkursie na organizację dwóch konferencji prasowych dla projektu LIFE/3 x Środowisko, realizowanego w ramach Programu Life+, numer projektu: LIFE12 INF/PL/000009.

Nadesłano dwie oferty. Decyzją Komisji Konkursowej wybrana została oferta złożona przez Agencja Public Relations Swoboda PR, spełniła wszystkie wymagania Zamawiającego oraz miała najkorzystniejszą cenę.

 


Zaproszenie do składania ofert

2014-08-14 13:28:14

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer zaprasza do składania ofert na obsługę dwóch konferencji prasowych dla projektu Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MŚP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska (LIFE LIFE12 INF/000009 LIFE/3xEnvironment/PL).  Termin składania ofert - 22 sierpnia b.r.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami zawartymi w pliku zaproszenia .

 


Wyniki konkursu a obsługę graficzną fan Page

2014-06-15 00:03:45

 W dniu 13 czerwca b.r. została przeprowadzona ocena ofert złożonych w konkursie na obsługę graficzną Fan Page projektu LIFE/3 x Środowisko, realizowanego w ramach Programu Life+, numer projektu: LIFE12 INF/PL/000009.


Nadesłano pięć ofert. Decyzją Komisji Konkursowej wybrana została oferta złożona przez firmę Business Tank, spełniła wszystkie wymagania Zamawiającego oraz miała najkorzystniejszą cenę.

 


Otwarty konkurs ofert na przygotowanie prac graficznych

2014-06-03 22:24:35

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer ogłasza otwarty konkurs ofert na przygotowanie prac graficznych do prowadzenia FanPage projektu pod tytułem Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MŚP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska( LIFE LIFE12 INF/000009 LIFE/3xEnvironment/PL). 
Szczegóły w załączonym dokumencie 

 


OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

2014-02-20 21:48:33

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej „Transfer”  informuje, że został rozstrzygnięty konkurs na badanie wpływu projektu pod tytułem „Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MŚP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska”( LIFE+ LIFE12 INF/000009 LIFE/3xEnvironment/PL) na podejście pracowników, kadry kierowniczej oraz właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw do kwestii korzystania i oszczędzania zasobów w wykonywanej pracy.

W ramach konkursu zostały złożone 3 oferty.

Decyzją Komisji Konkursowej realizacja zadania została powierzona firmie: IMPACT Sp. z o.o. .

 


Przedłużenie konkursu na badanie wpływu projektu...

2014-01-21 16:21:34

Szanowni Państwo,

 W nawiązaniu do ogłoszonego konkursu ofert na badanie wpływu projektu pod tytułem „Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MŚP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska”( LIFE+ LIFE12 INF/000009 LIFE/3xEnvironment/PL) na podejście pracowników, kadry kierowniczej oraz właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw na podejście do kwestii korzystania i oszczędzania zasobów w wykonywanej pracy, informujemy, że w zaproszeniu do udziału w konkursie błędnie podano datę wykonania II etapu badań. Prawidłowy termin wykonania II etapu badań brzmi: 15.01 ‑ 20.03.2016 r.
 Ze względu na zaistniały błąd została podjęta decyzja o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 24.01.br .

 


Zaproszenie do składania ofert

2014-01-14 22:40:39

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer ogłasza otwarty konkurs ofert na badanie wpływu projektu pod tytułem „Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MŚP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska”( LIFE+ LIFE12 INF/000009 LIFE/3xEnvironment/PL) na podejście pracowników, kadry kierowniczej oraz właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw na podejście do kwestii korzystania i oszczędzania zasobów w wykonywanej pracy.

Pełna treść zaproszenia

  Termin składania ofert   21 stycznia 2014r.
  Termin realizacji zadania   I etap 1.02 – 30.03. 2014r.
II etap 1.04 – 30.05.2014r
.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta. Ofertę należy opatrzeć dopiskiem: „Oferta dot. przeprowadzenia badan wpływu projektu LIFE+ LIFE12 INF/000009 LIFE/3xEnvironment/PL.

 


WYNIKI KONKURSU na przygotowanie strony internetowej

2013-12-17 23:12:47

  WYNIKI KONKURSU


W dniu 17 grudnia b.r. została przeprowadzona ocena ofert złożonych w konkursie polegającym na przygotowaniu strony internetowej dla projektu LIFE/3 x Środowisko, realizowanego w ramach Programu Life+, numer projektu: LIFE12 INF/PL/000009.


Nadesłane zostały trzy oferty. Decyzją Komisji Konkursowej została zaakceptowana oferta złożona przez Business Tank, spełniła wszystkie wymagania Zamawiającego. 

 


ZAPROSZENIE do konkursu

2013-12-10 12:15:43

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania polegającego na przygotowaniu strony internetowej dla projektu LIFE/3 x Środowisko (Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MŚP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska.),  realizowanego w ramach Programu Life+, numer projektu: LIFE12 INF/PL/000009.
 

Pełna treść zaproszenia


Termin składania ofert 16.12.2013r. godzina 16:00

Termin ogłoszenia wyników konkursu 17.12.2013r.

Termin realizacji zadania 16.12.2013.r – 31.12.2014 r.

W tytule maila z ofertą należy dodać: „www 3 x Środowisko”.

 


Wyniki konkursu

2013-11-05 07:45:16

 WYNIKI KONKURSU


W dniu 4 listopada b.r. została przeprowadzona ocena ofert złożonych w konkursie polegającym na przygotowaniu identyfikacji wizualnej oraz materiałów promocyjnych dla projektu LIFE/3 x Środowisko, realizowanego w ramach Programu Life+, numer projektu: LIFE12 INF/PL/000009.


Nadesłana została jedna oferta. Decyzją Komisji Konkursowej została zaakceptowana oferta złożona przez pana Filipa Chmielewskiego, spełniła wszystkie wymagania Zamawiającego. 

 


Zaproszenie do składania ofert

2013-10-25 22:15:05

 

ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania polegającego na przygotowaniu identyfikacji wizualnej oraz materiałów promocyjnych dla projektu LIFE/3 x Środowisko (Trzy kampanie, które integrują sektor MŚP, przedsiębiorstwa i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska), realizowanego w ramach Programu Life+, numer projektu: LIFE12 INF/PL/000009.

Termin składania ofert 4.11.2013r. godzina 16:00

Termin ogłoszenia wyników konkursu 5.11.2013r.

Termin realizacji zadania 6.11.2013.r – 31.12.2012 r.

 
Prosimy o przesłanie ofert elektronicznie na adres: mkrzyzanowska@stowarzyszenie-transfer.pl

 


Ogłoszenie wyników konkursu na wykonanie zadania polegającego na przeprowadzeniu 2-dniowych szkoleń

2012-10-03 22:03:50

WYNIKI KONKURSU

W dniu 28 września b.r. została przeprowadzona ocena ofert złożonych w konkursie polegającym przeprowadzeniu 2-dniowych szkoleń dla kadry kierowniczej jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w realizacji projektu „Doskonalenie kompetencji kadr samorządowych Dorzecza Bzury i Neru” realizowanego na podstawie umowy nr UDA-POKL.05.02.01-00-059/10-00 zawartej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej (kod CPV 80511000-9). Zadanie będzie realizowane w ramach Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  
 

Ocenionych zostało pięć nadesłanych ofert. Decyzją Komisji Konkursowej wybrana została oferta złożona przez firmę PRIME MENTOR Solutions & Trainings z Gdańska, która spełniła wszystkie wymagania Zamawiającego i miała najkorzystniejszą cenę.

 

 

 


Zmiana terminu

2012-09-09 16:32:52

w konkursie ofert na wykonanie zadania polegającego na przeprowadzeniu 2-dniowych szkoleń dla kadry kierowniczej jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w realizacji projektu „Doskonalenie kompetencji kadr samorządowych Dorzecza Bzury i Neru” realizowanego na podstawie umowy nr UDA-POKL.05.02.01-00-059/10-00 zawartej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej (kod CPV 80511000-9). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 W związku z niezamieszczeniem załączników do ww. zaproszenia, które stanowią jego integralną część Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej „Transfer” zamieszcza załączniki, o których mowa powyżej i przedłuża termin składania ofert do dnia 21.09.2012 r. Jednocześnie termin rozpoczęcia realizacji szkoleń zostaje przesunięty na dzień 26.09. 2012r.

 


Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania polegającego na przeprowadzeniu 2-dniowych szkoleń

2012-08-30 23:12:14

ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej „Transfer” ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania polegającego na przeprowadzeniu 2-dniowych szkoleń dla kadry kierowniczej jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w realizacji projektu
„Doskonalenie kompetencji kadr samorządowych Dorzecza Bzury i Neru” realizowanego na podstawie umowy nr UDA-POKL.05.02.01-00-059/10-00 zawartej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej (kod CPV 80511000-9). Zadanie będzie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest udoskonalenie jakości usług świadczonych przez 10 urzędów gmin województwa łódzkiego. 
 

Termin składania ofert 14.09.2012r. ZMIANA
Termin realizacji zadania 20.09.2012.r – 30.11.2012 r. ZMIANA

< - PATRZ OBOK

 


Ogłoszenie o wynikach konkursu

2012-03-26 00:10:20

Konkurs ofert na  opracowanie modelu zarządzania kapitałem ludzkim (kod CPV 79414000-9) w 10 jednostkach samorządu terytorialnego województwa łódzkiego uczestniczących w projekcie „Doskonalenie kompetencji kadr samorządowych Dorzecza Bzury i Neru”. Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr UDA-POKL.05.02.01-00-059/10-00. zawartej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

 Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej „Transfer” informuje, że został rozstrzygnięty konkurs na opracowanie modelu zarządzania kapitałem ludzkim (kod CPV 79414000-9) w 10 jednostkach samorządu terytorialnego województwa łódzkiego uczestniczących w projekcie „Doskonalenie kompetencji kadr samorządowych Dorzecza Bzury i Neru” realizowanego na podstawie umowy nr UDA-POKL.05.02.01-00-059/10-00. zawartej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach konkursu zostały złożone dwie oferty.

 Decyzją Komisji Konkursowej realizacja zadania została powierzona firmie:
AKSUM CONSULTING Patryk Małolepszy

Ul. Opaczewska 37 m. 20

02-372 Warszawa

 

 


ZAPROSZENIE do otwartego konkursu ofert

2012-02-24 14:38:05

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej „Transfer” ogłasza otwarty konkurs ofert na  wykonanie zadania polegającego na opracowaniu modelu zarządzania kapitałem ludzkim (kod CPV 79414000-9) w 10 jednostkach samorządu terytorialnego województwa łódzkiego uczestniczących w projekcie „Doskonalenie kompetencji kadr samorządowych Dorzecza Bzury i Neru” Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr UDA-POKL.05.02.01-00-059/10-00. zawartej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

        Termin składania ofert         9.03.2012r.
        Termin realizacji zadania     15.03 – 30.11.2012r.

 


Ogłoszenie o wynikach konkursu na wykonanie diagnozy stanu zarządzania

2011-10-24 16:59:59

 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

 
Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer, informuje, że został rozstrzygnięty konkurs na wykonanie zadania polegającego na dokonaniu diagnozy stanu zarządzania w 10 urzędach gmin uczestniczących w projekcie, z zastosowaniem metodologii CAF (Common Assessment Framework- Wspólna Metoda Oceny), sformułowanie rekomendacji dotyczących usprawnień w zakresie zarządzania ( kod CPV 85312320-8). Zadanie będzie realizowane w ramach projektu „Doskonalenie kompetencji kadr samorządowych Dorzecza Bzury i Neru” realizowanego na podstawie umowy nr UDA-POKL.05.02.01-00-059/10-00 zawartej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach konkursu zostało złożonych 5 ofert.

Decyzją Komisji Konkursowej realizacja zadania zostanie powierzona firmie:
IMPACT International sp z.o.o.
ul. Koryncka 15E/2
04-686 Warszawa

 


Rozstrzygnięcie konkursu na wykonanie ewaluacji projektu

2011-10-13 04:05:38

OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

 

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej  Transfer, informuje, że został  rozstrzygnięty konkurs na  wykonanie zadania polegającego na przeprowadzeniu  ewaluacjiprojektu „Doskonalenie kompetencji kadr samorządowych Dorzecza Bzury i Neru” realizowanego na podstawie umowy nr UDA-POKL.05.02.01-00-059/10-00 zawartej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja powyższego zadania zostanie powierzona firmie Beta Consult Bohdan Turowski z siedzibą w Warszawie, ul.  Gagarina 13/53

 

 


ZMIANA TERMINU złożenia ofert

2011-10-06 11:06:13

ZMIANA TERMINU złożenia ofert

na wykonanie zadania polegającego na dokonaniu diagnozy stanu zarządzania w 10 urzędach gmin uczestniczących w projekcie, z zastosowaniem metodologii CAF (Common Assessment Framework- Wspólna Metoda Oceny), sformułowanie rekomendacji dotyczących usprawnień w zakresie zarządzania ( kod CPV 85312320-8). Zadanie będzie realizowane w ramach projektu „Doskonalenie kompetencji kadr samorządowych Dorzecza Bzury i Neru” realizowanego na podstawie umowy nr UDA-POKL.05.02.01-00-059/10-00 zawartej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W związku z pytaniami dot. treści zaproszenia do udziału w konkursie ofert, Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej „Transfer”

 

przedłuża termin składania ofert do dnia 11.10.2011.r

 

 


Stowarzyszenie ?Transfer? ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania polegającego na dokonaniu diagnozy stanu zarządzan w 10 urzędach gminia

2011-09-26 04:16:28

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej „Transfer” ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania polegającego na dokonaniu diagnozy stanu zarządzania w 10 urzędach gmin uczestniczących w projekcie, z zastosowaniem metodologii CAF (Common Assessment Framework- Wspólna Metoda Oceny), sformułowanie rekomendacji dotyczących usprawnień w zakresie zarządzania (kod CPV 85312320-8). Zadanie będzie realizowane w ramach projektu „Doskonalenie kompetencji kadr samorządowych Dorzecza Bzury i Neru” realizowanego na podstawie umowy nr UDA-POKL.05.02.01-00-059/10-00 zawartej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest udoskonalenie jakości usług świadczonych przez 10 urzędów gmin województwa łódzkiego.

Termin składania ofert 10.10.2011r.

 


Zmiana terminu składania ofert w konkursie na ewaluację projektu

2011-09-26 03:36:22

ZMIANA TERMINU złożenia ofert

na wykonanie zadania polegającego na przeprowadzeniu  ewaluacji (kody CPV: 79342311-6, 79419000-4) projektu „Doskonalenie kompetencji kadr samorządowych Dorzecza Bzury i Neru” realizowanego na podstawie umowy nr UDA-POKL.05.02.01-00-059/10-00 zawartej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej „Transfer” przedłuża termin składania ofert do dnia 30.09.2011.r

 

+ DODATKOWE INFORMACJE DOT. WYKONANIA ZADANIA BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA.

 


Zaproszenie do składania ofert na ewaluację projektu

2011-09-17 16:40:08

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania polegającego na przeprowadzeniu ewaluacji projektu „Doskonalenie kompetencji kadr samorządowych Dorzecza Bzury i Neru” realizowanego na podstawie umowy nr UDA-POKL.05.02.01-00-059/10-00 zawartej w ramach Programu Operacyjnego, priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Termin składania ofert 27.09.2011r

 


Konferencje Regionalne LearnCoaching odpowiedzią na wyzwania wobec nauczania w XXI wieku

2010-09-19 17:07:10

Konferencje Regionalne LearnCoaching odpowiedzią na wyzwania wobec nauczania w XXI wieku podsumowujące realizację projektu.

 


Szkolenia Learn Coaching

2010-09-19 17:04:55

Szkolenia LearnCoaching przygotowane w ramach projektu Edukacja bez barier

 


Konferencja Nowe podejście do nauczania i uczenia się

2009-04-30 17:22:17

12 lutego 2009 w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie, przy ul. Miodowej 14 odbyła się konferencja inaugurująca projekt Edukacja bez barier. Konferencja zgromadziła ponad 100 osób, reprezentujących kluczowe instytucje zaangażowane w kształcenie i szkolenie zawodowe i ustawiczne oraz kształcenie i doskonalenie nauczycieli. Na konferencji obecni byli przedstawiciele ministerstw  (MEN, MNiSZW, MPiPS), Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Instytutu Badań Edukacyjnych, kuratoriów oświaty oraz placówek kształcenia i szkolenia zawodowego (CKU, CKP, ZDZ), a także doskonalenia zawodowego nauczycieli (WOM, ODN). Nie zabrakło również reprezentantów organizacji pracodawców (ZRP,KPP) i pracowników (OPZZ), a także przedstawicieli świata nauki (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im.  A.Mickiewicza, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski).

 


Europejski Fundusz SpołecznyKapitał Ludzki
Copyright © 2009 TRANSFER Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: TUNA & CODE4