Wybierz językJęzyk polskiJęzyk angielski
Top

Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju
Edukacji Ustawicznej
"Transfer"

ul. Wielowiejska 28
04-884 Warszawa

e-mail: s-transfer@stowarzyszenie-transfer.pl

Dobre praktyki

Ostatnie lata przyniosły wiele różnych inicjatyw mających na celu rozwój edukacji ICT i wsparcie uczniów i nauczycieli. Należą do nich platformy e-learningowe i portale, strony internetowe z materiałami informacyjnymi i edukacyjnymi oraz szkoleniami ICT. Poniżej umieszczamy przegląd inicjatyw wprowadzających ICT do edukacji, które mogą służyc jako przykłady dobrych praktyk. 

Dobra praktyka to metoda, technika, proces, działanie, które jest uważane za bardziej skuteczne w realizacji konkretnego celu, niż jakakolwiek inna technika, metoda, itp., zastosowana do określonych warunków i okoliczności. 

 

Baza edukacyjnych zasobów Internetu

Database of Internet educational resources

Dokształcanie nauczycieli – inwestycja w przyszłe pokolenia

Teacher training – investment in future generations

Doskonalenie umiejętności informatycznych

Improving skills of teachers in the designing of remote forms of education

Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej

Training of teachers in the area of use of information technology

E-Belfer – przygotowanie nauczycieli do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu

E-Belfer – preparing teachers to use e-learning in teaching and self-education

E- edukator – przygotowanie nauczycieli do pracy z zastosowaniem e-learningu

E- edukator – preparing teachers to work with the use of elearning

E-learning nowa jakość kształcenia

E-learning - new quality of education

e-Nauczyciel kształcenia zawodowego i ustawicznego

e- Teacher for vocational and lifelong learning

e-TEACHER – kształcenie ustawiczne nauczycieli w zakresie elearningu oparte na platformie e-learningowej z wykorzystaniem standardu SCORM

e-TEACHER – lifelong learning of teachers in the field of elearning based on e-learning platform using SCORM standard

eSzkoła

eSzkoła (eSchool)

Innowacyjna szkoła zawodowa

Innovative Vocational School

Innowacyjne formy oceniania z wykorzystaniem ICT

Innovative forms of assessment using ICT

IT2edu - przygotowanie kadry inżynieryjno-technicznej do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

IT2edu - preparation of engineering and technical staff to work as a teacher of vocational subjects

Pierwsza platforma e-learningowa dla ratowników medycznych w Polsce

The first e-learning platform for medical rescuers in Poland

Platforma e-learningowa Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie

E-learning platform of the Lower Secondary School named after Maciej Rataj, in Żmigród

Portal edukacji ekonomicznej

Economic Education Portal

Specjalista ICT w edukacji szkolnej

ICT Specialist in school education

Szkolny e-learning

School e-learning

Ucz przez internet

Teach on the internet

Wsipnet.pl

Wsipnet.pl

Wspieranie kadr szkolnictwa zawodowego w powiecie ełckim

Vocational education personnel support in Ełk District

Zastosowanie technik informacyjnych w nauczaniu przedmiotowym

Application of information technology in subject teaching

 

Europejski Fundusz SpołecznyKapitał Ludzki
Copyright © 2009 TRANSFER Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: TUNA & CODE4